ENGLISH CONVERSATION

ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ประโยคภาษาอังกฤษ

ความหมาย

What’s on your mind? คุณคิดอะไรอยู่
What have you been doing? ช่วงนี้คุณทำอะไรบ้าง
Just kidding (joking) ล้อเล่น
Calm down ใจเย็นๆ
Go for it ลงมือทำเลย
a piece of cake ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
I was just thinking. ฉันแค่กำลังคิด
I was just daydreaming. ฉันแค่ฝันกลางวัน
It’s none of your business. ไม่ใช่เรื่องของคุณ
Is that so? อย่างนั้นหรือ
Speak up! พูดซิ !
Ask for it! แส่หาเรื่อง
Mark my words! จำคำพูดฉันเอาไว้นะ
You better believe it! เป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัย
I got it. ฉันเข้าใจแล้ว
What a relief. โล่งอกไปที
I know I can count on you. ฉันรู้ว่าฉันสามารถไว้ใจคุณได้
This is the limit! นี่คือขีดจำกัด
How cute! ช่างน่ารักอะไรอย่างนี้

FILE: ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0001