BANNA CHARITIES: ศูนย์รวมความดี มูลินิธิเพื่อสังคม

มูลนิธิเพื่อนช้าง


มูลนิธิเพื่อนช้าง

Friends of the Asian Elephant Foundation


ความเป็นมา:

เรื่องราวของมูลนิธิฯเริ่มต้นเมื่อคุณโซไรดา ซาลวาลาในวัยเพียง 8 ขวบได้เห็นอุบัติเหตุอันน่าสลดใจของช้างที่ถูกรถบรรทุกชนและนอนเจ็บอยู่ข้างทางโดยไม่มีหนทางช่วยเหลือ เด็กหญิงโซไรดาในขณะนั้นเกิดความสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง เธอไม่อาจทนต่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับช้างและฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าสำหรับสัตว์ที่ประเสริฐนี้ ความฝันนี้เองได้พัฒนาจนเป็นวิสัยทัศน์และนำพาเด็กหญิงโซไรดาให้ได้มาเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้าง

ณ วันนี้ที่สุขภาพและสวัสดิภาพของช้างยังเป็นสิ่งที่ถูกละเลย โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้างพร้อมยื่นมือให้ความช่วยเหลือรักษาและดูแลช้างที่อ่อนแอเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ เพราะหากปล่อยให้ขาดที่พึ่งพิงเช่นนี้ ช้างอีกจำนวนมากคงจะต้องทนทุกข์ทรมานหรือเสียชีวิตลงโดยไม่จำเป็น

ด้วยความร่วมมือจากนายสัตวแพทย์ปรีชา พวงคำ ซึ่งรับมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลช้างของมูลนิธิฯ และได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการดูแลช้างที่สั่งสมมาตลอดชีวิตติดตัวมาด้วย ทีมงานที่เปี่ยมด้วยความเมตตานี้ร่วมแรงทำงานจนมูลนิธิเพื่อนช้างเป็นที่ยอมรับในเรื่องความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์ในการดูแลรักษาช้างป่วยหรือได้รับบาดเจ็บในประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนช้างวางมาตรฐานระดับสูงและยังคงบุกเบิกค้นหาวิธีการและเทคโนโลยีในการรักษาช้างอย่างต่อเนื่อง

ความมุ่งมั่นของมูลนิธิเพื่อนช้าง:

  • ช่วยเหลือช้างให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในที่สุดสามารถดำรงพันธุ์และปรับตัวอยู่ในสภาพธรรมชาติได้
  • ช่วยเหลือผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับช้าง (ผู้เลี้ยงช้าง นักวิจัยช้าง สัตวแพทย์ช้าง) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช้าง
  • เผยแพร่ข้อมูลและรายงานสถานการณ์ช้าง ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช้างสู่สาธารณชน
  • ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มธุรกิจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่ประการใด