BANNA CHARITIES: ศูนย์รวมความดี มูลินิธิเพื่อสังคม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ความเป็นมา พ.ศ. 2500 มูลนิธิฯ ถือกำเนิดจากองค์กร ซี.ซี.เอฟ. สากล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให้ความช่วยเหลือเด็กไทยผ่านสำนักงานในฮ่องกง 15 กรกฎาคม 2518 จดทะเบียนเป็น มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ 26 กุมภาพันธ์ 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับมูลนิธิฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ 30 มิถุนายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาพระราชทานชื่อใหม่ให้แก่มูลนิธิว่า “มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”   วิสัยทัศน์ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เป็นองค์กรที่ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ภารกิจ มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระดมสรรพกำลังและทรัพยากร จากภาคส่วนต่างๆ ของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร ให้มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตร์ พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ระดมสรรพกำลังและทรัพยากร ทำงานร่วมกับภาคีและเครือข่ายต่างๆ พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ติดต่อ: ที่ตั้ง: มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน […]

BANNA CHARITIES: ศูนย์รวมความดี มูลินิธิเพื่อสังคม

มูลนิธิดวงประทีป

มูลนิธิดวงประทีป Duang Prateep Foundation เพื่อการศึกษาของเด็กยากจน และพัฒนาคนยากไร้ ความเป็นมา ครูประทีปเริ่มให้การศึกษากับเด็กในสลัมเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยสอนหนังสือให้กับเด็กที่พ่อแม่ออกไป ทำงานนอกบ้าน รับค่าจ้างวันละ 1 บาท ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “โรงเรียนวันละบาท” พ.ศ. 2521 ได้รับรางวัล แม็กไซไซ สาขาบริการชุมชน จากประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงิน 20,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 402,500 บาท ครูประทีปได้นำเงินรางวัลทั้งหมดนี้มาก่อตั้ง “มูลนิธิดวงประทีป” ต่อมา พ.ศ. 2524 ครูประทีปได้รับเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นของโลก จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ได้รับรางวัลเป็นจำนวนเงิน 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 200,000 บาท ครูประทีปจึงนำเงินรางวัลจำนวน 160,000 บาท มาก่อตั้ง มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3 ขวบ ที่พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแล หรือมี ปัญหาทางครอบครัว ส่วนเงินที่เหลือแบ่งให้บิดา มารดา คนละ […]

BANNA CHARITIES: ศูนย์รวมความดี มูลินิธิเพื่อสังคม

มูลนิธิเพื่อนช้าง

มูลนิธิเพื่อนช้าง Friends of the Asian Elephant Foundation ความเป็นมา: เรื่องราวของมูลนิธิฯเริ่มต้นเมื่อคุณโซไรดา ซาลวาลาในวัยเพียง 8 ขวบได้เห็นอุบัติเหตุอันน่าสลดใจของช้างที่ถูกรถบรรทุกชนและนอนเจ็บอยู่ข้างทางโดยไม่มีหนทางช่วยเหลือ เด็กหญิงโซไรดาในขณะนั้นเกิดความสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง เธอไม่อาจทนต่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับช้างและฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าสำหรับสัตว์ที่ประเสริฐนี้ ความฝันนี้เองได้พัฒนาจนเป็นวิสัยทัศน์และนำพาเด็กหญิงโซไรดาให้ได้มาเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้าง ณ วันนี้ที่สุขภาพและสวัสดิภาพของช้างยังเป็นสิ่งที่ถูกละเลย โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้างพร้อมยื่นมือให้ความช่วยเหลือรักษาและดูแลช้างที่อ่อนแอเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ เพราะหากปล่อยให้ขาดที่พึ่งพิงเช่นนี้ ช้างอีกจำนวนมากคงจะต้องทนทุกข์ทรมานหรือเสียชีวิตลงโดยไม่จำเป็น ด้วยความร่วมมือจากนายสัตวแพทย์ปรีชา พวงคำ ซึ่งรับมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลช้างของมูลนิธิฯ และได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการดูแลช้างที่สั่งสมมาตลอดชีวิตติดตัวมาด้วย ทีมงานที่เปี่ยมด้วยความเมตตานี้ร่วมแรงทำงานจนมูลนิธิเพื่อนช้างเป็นที่ยอมรับในเรื่องความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์ในการดูแลรักษาช้างป่วยหรือได้รับบาดเจ็บในประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนช้างวางมาตรฐานระดับสูงและยังคงบุกเบิกค้นหาวิธีการและเทคโนโลยีในการรักษาช้างอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมั่นของมูลนิธิเพื่อนช้าง: ช่วยเหลือช้างให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในที่สุดสามารถดำรงพันธุ์และปรับตัวอยู่ในสภาพธรรมชาติได้ ช่วยเหลือผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับช้าง (ผู้เลี้ยงช้าง นักวิจัยช้าง สัตวแพทย์ช้าง) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช้าง เผยแพร่ข้อมูลและรายงานสถานการณ์ช้าง ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช้างสู่สาธารณชน ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มธุรกิจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่ประการใด  

BANNA CHARITIES: ศูนย์รวมความดี มูลินิธิเพื่อสังคม

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ๒๕๒๕

  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก   ความเป็นมา ปลาย ปี พ.ศ. 2521 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอข้อมูลว่าประเทศไทยมีเด็กที่เป็นโรคขาดสารอาหารถึงปีละ 5 แสนคน และไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นคนต้องเสียชีวิต ข่าวนี้ทำให้สังคมหลายภาคส่วนหันมาสนใจปัญหาโภชนาการเด็กมากขึ้น ทั้งกลุ่มนักวิชาการ นักศึกษา และรวมถึงกลุ่มอริยาภา ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมตัวจัดทำโครงการแด่น้องคนเล็กของเรา เพื่อเผยแพร่ปัญหาเด็กขาดสารอาหารและรณรงค์หารายได้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ใน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2522 สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย และกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเรื่อง “สื่อมวลชนกับการพัฒนาเด็ก” ขึ้น ในการสัมมนาครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ กลุ่มส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเผยแพร่ในเรื่องสื่อมวลชนกับเด็ก รณรงค์เพื่อให้เกิดสื่อที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนสื่อที่ดีสำหรับเด็ก เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2524 ได้มีองค์กรอาสาสมัครเอกชน 8 องค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิที่สนใจปัญหาแรงงานเด็กได้มาหารือและเตรียมการร่วมกันในการ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเด็กขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กที่เข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันสมควร โดยมุ่งหวังที่จะพิทักษ์ปกป้องเด็กมิให้ถูกใช้แรงงานตรากตรำ และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในปัญหาแรงงานเด็ก หลังจากแต่ละกลุ่มได้ดำเนินงานของตนเองมาระยะเวลาหนึ่ง […]