สมัครติวเตอร์

สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

 


ข้อตกลง

          ข้าพเจ้าในฐานะผู้ที่จะสมัครเป็นติวเตอร์ได้ทำการอ่านและทำความเข้าใจในข้อกำหนด ดังนี้
          1. ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริงทุกประการ หากภายหลังได้รับการตรวจสอบประวัติแล้วพบว่า ข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินดีให้ทางสถาบัน ตัดรายชื่อติวเตอร์ออกได้ทันที โดยไม่เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
          2. ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบงานสอนพิเศษที่ได้เลือกจากทางสถาบัน หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานสอนพิเศษ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทางทีมงานของสถาบัน รับทราบทันที
          3. หากข้าพเจ้าได้รับเบอร์โทรติดต่อกับผู้เรียนก่อน แล้วค่อยชำระค่าแนะนำงานสอนในภายหลัง และหากข้าพเจ้าไม่ชำระค่าแนะนำภายในวันที่กำหนดที่ได้ตกลงกับสถาบันแล้ว ข้าพเจ้ายินดีให้สถาบัน ตัดรายชื่อออกจากการเป็นติวเตอร์ของสถาบัน ได้ทันที โดยไม่เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น และยินยอมให้สถาบัน ระงับงานสอนทุกงานที่ได้รับจากสถาบัน โดยไม่เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
          4. หากข้าพเจ้าไปสอนไม่ได้ หรือไปสอนช้ากว่าเวลาที่ได้นัดหมายไว้ จะแจ้งผู้ปกครองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
          5. ข้าพเจ้าจะเก็บหลักฐานการโอนเงิน (Slip) ทุกครั้ง เพื่อแสดงต่อสถาบัน
          6. หากข้าพเจ้าไม่รับผิดชอบต่องานสอนหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่สถาบัน เช่น การนำงานสอนที่ได้รับไปขายต่อให้ติวเตอร์คนอื่น ไปสอนไม่ตรงต่อเวลา เรียกเก็บค่าสอนเกินกว่าอัตราที่สถาบันกำหนด เป็นต้น ข้าพเจ้ายินดีให้ทางสถาบัน ตัดรายชื่อออกจากการเป็นติวเตอร์ของสถาบันได้ทันที โดยไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
          7. ข้าพเจ้าจะจดรหัสงานสอนทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังรับงาน เพื่อใช้แจ้งในกรณีที่งานมีปัญหา
          8 . กรณีรับงานสอนแล้วมีปัญหา สามารถติดต่อกลับสถาบันเพื่อขอรับค่าแนะนำ หรือส่วนต่าง คืนได้แล้วแต่กรณี ดังนี้
               – หากติวเตอร์รับงานสอนไปแล้ว แต่ผู้เรียนได้ทำการยกเลิกเรียนก่อนวันกำหนดสอน ทางสถาบันจะคืนเงินค่าแนะนำเต็มจำนวน 100%
               – หากผู้เรียนไม่พอใจในการสอนของติวเตอร์เนื่องจากติวเตอร์ไม่เตรียมตัวมาสอนหรือไม่มีความสามารถในการสอน ทางสถาบันจะคืน “ส่วนต่างของค่าแนะนำ” (ค่าแนะนำ-ค่าสอนที่ติวเตอร์ได้รับ)
               – เมื่อติวเตอร์ได้รับเบอร์ติดต่อของผู้เรียนไปก่อน แล้วทำการติดต่อกลับล่าช้านับตั้งแต่ได้เบอร์โทร จนทำให้มีติวเตอร์จากสถาบันอื่นรับงานไปแทน ทางสถาบันจะหักค่าแนะนำบางส่วนตามดุลยพินิจ
           9. ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือ ไม่นำเรื่องค่าแนะนำงานสอนพิเศษไปแจ้งกับผู้ปกครอง กรณีงานมีปัญหาให้แจ้งกับทางสถาบันเท่านั้น
          10. กรณีข้าพเจ้านำงานสอนไปให้ผู้อื่น โดยไม่แจ้งให้ทางสถาบันทราบก่อน แล้วเกิดมีปัญหากับผู้เรียน ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเอง ทางสถาบันไม่เกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ
          11. เหตุอื่นใดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นข้าพเจ้าในฐานะผู้สมัครติวเตอร์จะแจ้งให้สถาบัน และให้ทางสถาบันเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาดว่าสมควรปฏิบัติเช่นใดต่อไป
คุณสมบัติของติวเตอร์ที่จะสมัครกับทางสถาบัน
1. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐหรือมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ
2. เป็นผู้ที่มีใจรักการสอน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีมารยาท สุภาพเรียบร้อย มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน เตรียมชีทและเตรียมการสอนก่อนทุกครั้ง
3. สำหรับติวเตอร์ที่ไม่มีประสบการณ์สอนสามารถขอคำแนะนำในการเตรียมการสอน หรือการสัมภาษณ์กับทางสถาบันได้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการรับงาน
ด้วยความปรารถดีจาก TUTORBANNA