รางวัล/ผลงาน

รางวัล/ผลงานที่ประทับใจ


 • Proactive Student Award from University Utara Malaysia

 • ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานสุขภาพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานสุขภาพ ระดับจังหวัด จ.สุรินทร์

 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับจังหวัด จ.สุรินทร์

 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ การพูดสุนทรพจน์ ช่วงชั้นที่ 3 ในการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพูดสุนทรพจน์ ในโครงการประกวดทักษะทางภาษาไทย ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนเรียงความ ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโครงการประกวดมารยาทไทย ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

 • ได้รับรางวัลดีเด่น การอ่านทำนองเสนาะ ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

 • ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง ในกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

 • ได้รับคัดเลือกเป็นคนดี ศรีประชา อันดับที่ 2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความดี ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

 • ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์ มหกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครับ 60 ปี

รางวัล/ผลงานที่ได้รับ


.ศ.

รายการ

2548 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์ มหกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครับ 60 ปี
2549 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโครงการประกวดมารยาทไทย ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ได้รับรางวัลดีเด่น การอ่านทำนองเสนาะ ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Singing Contest งานจอมพระนิทรรศ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การพูดสุนทรพจน์ ช่วงชั้นที่ 3 ในการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ การเขียนเรียงความ ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
2551 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง ในกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ได้รับรางวัลชมเชย การอ่านทำนองเสนาะ ในกิจกรรมการประกวดทักษะทางภาษาไทย ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ได้รับรางวัลชมเชย การสุนทรพจน์ ในกิจกรรมการประกวดทักษะทางภาษาไทย ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
2552 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพูดสุนทรพจน์ ในโครงการประกวดทักษะทางภาษาไทย ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ได้รับรางวัลชมเชย การอ่านทำนองเสนาะ ในโครงการประกวดทักษะทางภาษาไทย ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
2553 ได้รับรางวัลชมเชย การอ่านบทร้อยกรอง ในโครงการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ได้รับคัดเลือกเป็นคนดี ศรีประชา อันดับที่ 2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความดี ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานสุขภาพ ระดับจังหวัด จ.สุรินทร์
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับจังหวัด จ.สุรินทร์
  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน โครงงานสุขภาพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2554 Proactive Student Award from University Utara Malaysia