การอบรม/กิจกรรม


พ.ศ.

รายการ

 

 

 

2548

ผ่านหลักสูตรการปฏิบัติธรรม ในโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรม วัดสัทธารมณ์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลนักเรียนแกนนำการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ The Geometer’s Sketchpad (GSP) V. 4.06
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฏิบัติทักษะทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
2549 ผ่านการอบรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
 

2550

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
เข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา (BEPGH) ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
 

2551

ผ่านการเข้าค่ายวิชาการพัฒนาผู้เรียน ค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการ “ รักจิตเพื่อชีวิตที่สดใส ” ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
 

 

2552

เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงละครวันสุนทรภู่รำลึก ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงค่าย พัฒนาทักษะทางภาษาไทย ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
 

 

2553

พี่เลี้ยงค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในหัวข้อ “ หลักธรรมนำความรู้สู้เศรษฐกิจพอพียง ”
เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงละคร วันสุนทรภู่รำลึก
 

2554

เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน(ประเทศมาเลเซีย) ณ มหาวิทยาลัยอุตะระ ประเทศมาเลเซีย
เข้าร่วมกิจกรรม MUSIC WORKSHOP ณ มหาวิทยาลัยอุตะระ ประเทศมาเลเซีย
2557 ATTENDING THE TRAINING ENTITLED AMAZING ENGLISH CAMP AND TOUR 2014
 

2558

ATTENDING THE TRAINING ENTITLED AMAZING ENGLISH CAMP AND TOUR SEASON 2 2015
อบรมเชิงปฏิบัติการ ” การวิจัยในชั้นเรียน ” ณ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนฯเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
อบรมวิชาการสานสัมพันธ์คณะครู และแสดงมุทิตาจิตแด่คณะครูสหวิทยาเขตเมืองปราการที่เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ