ประวัติชื่อ: นายวชิราชน     มณีศรี          ชื่อเล่น: เดวิด
วัน/เดือน/ปีเกิด: 25 กรกฎาคม 
เบอร์โทรศัพท์: 092 – 895 0945


ที่อยู่ปัจจุบัน:
655/26  หมู่ 5  ถ.พุทธรักษา  ต.แพรกษาใหม่  อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ  10280


ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน:
3  หมู่  8  ต.จอมพระ  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์  32180